Nhất Mộng Sương         
 Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 
Nửa mái am thiền, nhất mộng sương,
Nửa kia, nắng sớm vọng trăm đường
Lòng mây trắng chữ, thơ càng nhẹ
Mắt lá xanh màu, khói dễ vương
Lắm lúc chim ngàn thương luyến núi
Đôi lần hạc nội dạo chơi vườn
Xa xăm dặm biếc, lời vô hạn
Bút nguyệt, nghiên trầm, mực xạ hương!

 
Họa:

Am Mây Tía
                         
Như Thị

Mây tía am vờn giữa dặm sương,
Trầm xông thiền khí toả muôn đường
Lều bều ba độc- lòng không vướng
Vất vưởng sáu trần- tánh chẳng vương
Giữ ý gieo nhân trên dó lụa
Nuôi tâm cấy phước giữa ao vườn
Bềnh bồng vô trụ như trăng gió
Nương đoá tường vân- bát nhã hương.
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp