Xướng:

 

Như Một Chuyến Tàu

Mặc Phương Tử

 

Tháng ngày như một chuyến tàu thôi

Vừa mới rời ga, trạm kế rồi!

Dốc mộng đã phai màu lữ thứ

Chuyện lòng còn đọng chén ly bôi.

Hềm vì thế sự từng con nước

Trót nỗi tâm tư những mảnh đời.

Chiều xuống tàn năm trên gác vắng

Thềm xuân lác đác bóng xuân rơi.

 

Họa:

 

Lẽ Đương Nhiên

Trúc Nguyên

 

Ngày qua tháng lại lẽ nhiên thôi

Hạ đến xuân đi mãi thế rồi

Bóng ngả hiên chiều khơi dạ cảm

Người về bến cũ gợi phù bôi

Sơn vân mấy thuở giăng phong đảnh

Hải thuỷ bao thu trạo sóng đời

Vũ trụ sơn hà tương tiếp nối

Hoa bừng sắc thắm rốt thời rơi.

 

California, 08-07-2019

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp