Xướng:

Chiều Nhớ
Thạch Hãn

 

Thuận :

Ai mãi nhớ chiều nắng đỏ sân
Lắng sâu miền mộng lối xa dần
Hài đan dấu lặng sầu đêm bước
Gót thả âm đều vọng tiếng ngân
Phai gió ngõ luồn mây dịch chuyển
Úa trăng bờ gợn nước xoay vần
Cài then phố lạnh trời sương trắng
Vai nặng gánh đời nỗi thế nhân ...

 

Nghịch :
 

Nhân thế nỗi đời gánh nặng vai
Trắng sương trời lạnh phố then cài
Vần xoay nước gợn bờ trăng úa
Chuyển dịch mây luồn ngõ gió phai
Ngân tiếng vọng đều âm thả gót
Bước đêm sầu lặng dấu đan hài
Dần xa lối mộng miền sâu lắng
Sân đỏ nắng chiều nhớ mãi ai ./.

Họa: 

Nhuốm Lệ Tình Nhân
Nguyễn Gia Khanh

 

Đọc xuôi:
(Đại vận)

 

Ai cùng nhặt nắng nhạt nhòa sân
Ngóng mãi chiều xuân bóng lặng dần
Hài nhẹ gót xưa người tủi bước
Phím chùng tơ cũ khúc sầu ngân
Phai hồn bởi lạnh đêm vầy liễu
Vỡ mộng vì đau tứ lạc vần
Cài gió để khuya về gác lẻ
Vai gầy guộc nhuốm lệ tình nhân.

 

Đọc ngược:
 

Nhân tình lệ nhuốm guộc gầy vai
Lẻ gác về khuya để gió cài
Vần lạc tứ đau vì mộng vỡ
Liễu vầy đêm lạnh bởi hồn phai
Ngân sầu khúc cũ tơ chùng phím
Bước tủi người xưa gót nhẹ hài
Dần lặng bóng xuân chiều mãi ngóng
Sân nhòa nhạt nắng nhặt cùng ai.

Đối họa: 

 

Giấc Mộng Chiều
Thạch Hãn

 

Thuận :
 

Ai đón đợi ngồi lặng cuối sân
Gió ru chiều ngã nắng lơi dần
Hài chen ngõ trúc bờ mây lộng
Cửa khép hiên đời bãi sóng ngân
Phai tửu chén buồn đêm ghép chữ
Úa thi vườn nhạt tối gieo vần
Cài hương sắc cũ tình chia xớt
Vai gối mỏi mòn cạn nghĩa nhân ...

 

Nghịch :
 

Nhân nghĩa cạn mòn mỏi gối vai
Xớt chia tình cũ sắc hương cài
Vần gieo tối nhạt vườn thi úa
Chữ ghép đêm buồn chén tửu phai
Ngân sóng bãi đời hiên khép cửa
Lộng mây bờ trúc ngõ chen hài
Dần lơi nắng ngã chiều ru gió
Sân cuối lặng ngồi đón đợi ai ./.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp