Xướng: 
 

Niệm Ân

Kính tặng Trang Chủ Hai Bờ Giấy
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

 

Thiện Hữu hoà thơ đáp nghĩa tình,

Niệm ân Trang Chủ đọc lời kinh

Ươm mầm tuệ nghiệp cho đời sáng

Hướng nẻo hương thiền để đất linh

Chữ nghĩa câu ân ghi khắc cốt

Lời vàng ý ngọc quyện quanh mình

Trang thơ mãi đẹp thơm hồn Giấy

Hạnh ngộ Hai Bờ thêm thắm xinh...!

California, Mạnh Xuân Kỷ Hợi-2019


Họa: 
 
Tưới Đức
Kính tặng tu sĩ Thích Chúc Hiền (bút danh Trúc Nguyên)
CaDao
 
Bạn đọc năm châu vốn niệm tình,
Tay tiên Quý hữu điểm lời kinh
Trang nhà cổ xuý lời tinh tế
Bài vở thiên về hướng tánh linh
Với đó qua chơi vùng lữ thứ
Cùng đây lay dậy cõi riêng mình
Hai Bờ nối mạch Tào Khê chảy
Tưới Đức vườn dâu thắm sắc xinh.


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp