Xướng:
 
NỖI LÒNG NGÀY CUỐI NĂM
Nguyễn Gia Khanh
 
Buông chiều ngắm cảnh nhớ người xa
Mắt mỏi chờ tin bặt cửa nhà
Buồng lạnh gió khơi hồn lại ngóng
Bóng gầy đêm tủi mẹ nhìn ra
Suông lời hẹn cũ thêm tình nhạt
Vắng ngõ về khuya dõi nguyệt tà
Cuồng dạ luống đau niềm cuộc lữ
Chuông dìu dặt điểm bỗng sầu pha.
 
Đọc ngược :
 
Pha sầu bỗng điểm dặt dìu chuông
Lữ cuộc niềm đau luống dạ cuồng
Tà nguyệt dõi khuya về ngõ vắng
Nhạt tình thêm cũ hẹn lời suông
Ra nhìn mẹ tủi đêm gầy bóng
Ngóng lại hồn khơi gió lạnh buồng
Nhà cửa bặt tin chờ mỏi mắt
Xa người nhớ cảnh ngắm chiều buông.
 
Họa:
 
TẾT MẸ VẮNG NHÀ
Thái Chung
 
Buông bỏ mộng đời dõi cảnh xa
Tết mong chờ mẹ có vui nhà
Buồng côi ấy lặng hoài chia cách
Ngõ vắng ai rầu mãi ngóng ra
Suông rượu nến tàn khuya gió lạnh
Thiếu ân tình phủ nhạt trăng tà
Cuồng say chuốc dạ lòng hiu hắt
Chuông đổ giật mình xót tủi pha.
 
Ngược:
 
Pha tủi xót mình giật đổ chuông
Hắt hiu lòng dạ chuốc say cuồng
Tà trăng nhạt phủ tình ân thiếu
Lạnh gió khuya tàn nến rượu suông
Ra ngóng mãi rầu ai vắng ngõ
Cách chia hoài lặng ấy côi buồng
Nhà vui có mẹ chờ mong Tết
Xa cảnh dõi đời mộng bỏ buông.
0612 H, 25/12/2021
 
* Mạ đề.
 
TIẾNG CHIỀU
MT Tây Nguyên
 
Buông nhẹ nắng chiều tiếng vọng xa
Bưởi hương lừng ngõ rợp xanh nhà
Buồng cau trĩu quả dừa chen lấn
Cúc huệ vươn chồi nụ nhú ra
Suông hứa liễu hờn mai ngoảnh mặt
Bỏ quên tình nhạt áo hoen tà
Cuồng si khách cũ mùa xuân nhớ
Chuông réo rắt lòng nhuộm sắc pha
 
Nghịch :
 
Pha sắc nhuộm lòng rắt réo chuông
Nhớ xuân mùa cũ khách si cuồng
Tà hoen áo nhạt tình quên bỏ
Mặt ngoảnh mai hờn liễu hứa suông
Ra nhú nụ chồi vươn huệ cúc
Lấn chen dừa quả trĩu cau buồng
Nhà xanh rợp bóng lừng hương bưởi
Xa vọng tiếng chiều nắng nhẹ buông.

25.012021
 
NỖI BUỒN CUỐI NĂM
Thạch Hãn
 
Buông gánh nợ tình nghĩa vắng xa
Đó hôm từ biệt mẹ không nhà
Buồng im lặng tiếng mừng anh hỏi
Ngõ quạnh hiu chiều tủi chị ra
Suông ý khổ lòng hoang phố lạnh
Phẳng đêm buồn cảnh úa trăng tà
Cuồng tâm nén hận ghìm đau đớn
Chuông gióng hẻm sầu lệ giọt pha.
 
Nghịch :
 
Pha giọt lệ sầu hẻm gióng chuông
Đớn đau ghìm hận nén tâm cuồng
Tà trăng úa cảnh buồn đêm phẳng
Lạnh phố hoang lòng khổ ý suông
Ra chị tủi chiều hiu quạnh ngõ
Hỏi anh mừng tiếng lặng im buồng
Nhà không mẹ biệt từ hôm đó
Xa vắng nghĩa tình nợ gánh buông ./.
LCT 26/01/2021
 
CHUÔNG ĐỔ MỪNG XUÂN
Nam Kha

 
Buông thả nắng vàng xanh thẳm xa
Đẫm loang mờ mịt khói giăng nhà
Buồng cau trĩu ngọn in màu nhớ
Nhánh ổi treo cành khuất ngõ ra
Suông hứa lời ngơ ngây má đỏ
Ngược trôi dòng thoáng ẩn dương tà
Cuồng quay bước dặm dài du lữ
Chuông vọng vang chiều đỏ sắc pha!
 
nghịch:
 
Pha sắc đỏ chiều vang vọng chuông
Lữ du dài dặm bước quay cuồng
Tà dương ẩn thoáng dòng trôi ngược
Đỏ má ngây ngơ lời hứa suông
Ra ngõ khuất cành treo ổi nhánh
Nhớ màu in ngọn trĩu cau buồng
Nhà giăng khói mịt mù loang đẫm
Xa thẳm xanh vàng nắng thả buông!
 
TIỄN BẠN SANG PHÀ
Quang Lê Vũ
 
Buông tỏa nắng chiều nhớ bạn xa
Mãi ghim hình đấy buổi sang phà
Buồng êm ấm đợi chờ nhau hóng
Tiếng ngọt vui mừng đón cổng ra
Suông tửu uống mời anh hẹn bến
Vắng hiên nhìn gọi nhỏ thăm nhà
Cuồng chân buổi tới mình ta hiểu
Chuông rộn xóm rồi tiễn nhịp pha
 
Nghịch:
 
Pha nhịp tiễn rồi xóm rộn chuông
Hiểu ta mình tới buổi chân cuồng
Nhà thăm nhỏ gọi nhìn hiên vắng
Bến hẹn anh mời uống tửu suông
Ra cổng đón mừng vui ngọt tiếng
Hóng nhau chờ đợi ấm êm buồng
Phà sang buổi đấy hình ghim mãi
Xa bạn nhớ chiều nắng tỏa buông.
 25.1.2021
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp