XƯỚNG HỌA

HUYỀN KHÔNG Thất Cảnh

 
1.Nguyên Tác: Pháp Vũ Đường

(Đề nhà giảng, học kinh pháp)

MĐTTA.

Duyên thiền ghé lại cõi trầm luân,

Hiện pháp như lôi, như vũ vân
Nở đóa hữu tình trên sỏi đá
Trồng cây vô niệm giữa tham sân
Phiêu phiêu mây nhẹ nâng tình thức
Hốt hốt mưa lành tưới đạo tâm
Thi bút tiêu tao phương ngoại vật
Lời sương, tứ đọng hải triều âm!
MĐTTA
 
Họa 1: Y Đề

Nguyễn

Uy đức mười phương hiện pháp luân,
Đất trời nhuần gội ánh từ vân
Hương đàm chuyển gió xua mê ác
Kiếm tuệ vần mây bạt não sân
Sắc tỏa hồn nhiên hoa kiến tánh
Không ngời tự tại đá minh tâm
Ba ngàn, triêu mộ, kinh hồi hướng
Thánh thót mưa lành, khởi diệu âm!
Nguyễn 

Họa 2: Y Đề

Nguyệt Đình

Pháp vũ thường như chuyển pháp luân,
Sắc không huyễn hóa áng hồng vân
Vỡ non muôn khoảnh, gieo hoa lạc
Xới đất nghìn vuông, xót cỏ sân
Ươm hạt vô ưu, nương hạnh đạo
Nắn cành nghiệp thức, dưỡng từ tâm
Chuông sương tỉnh giấc ba nghìn cõi
Vang vọng muôn đời sóng hải âm!


Hoạ 3: Y Đề

Mai Quang

Mạch mệnh  Sơn Phương *vô đẳng luân,

Pháp đường an trụ giữa phù vân
Cửa không gió thấm mưa buông ngã
Cảnh sắc mây đừa nắng rụng sân
Chỉ cái “đang là” khai trí tuệ
Nhập dòng “vô trụ” nở thiền tâm
Hoát nhiên trăng vỡ òa vô sắc
Triều hải tinh tuyền lộng sóng âm.
M Q.

*Triều Sơn Phương
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp