Xướng:

Pháp Vũ Đường
(Đề nhà giảng, học kinh pháp)
MĐTTA.


Duyên thiền ghé lại cõi trầm luân,
Hiện pháp như lôi, như vũ vân
Nở đóa hữu tình trên sỏi đá
Trồng cây vô niệm giữa tham sân
Phiêu phiêu mây nhẹ nâng tình thức
Hốt hốt mưa lành tưới đạo tâm
Thi bút tiêu tao phương ngoại vật
Lời sương, tứ đọng hải triều âm!

Hoạ:

Giới Đức Thiền Sư Tán
Trúc Nguyên
Kính dâng TS. MĐTTA


Thiền Sư Giới Đức chuyển mê luân
Phá núi đào non hướng thiện vân 
Thuyết pháp xây chùa truyền mối đạo
Đề thơ dạy chúng gạn mầm sân
Tuỳ cơ ứng vật nêu huyền ngữ 
Thuận cảnh theo duyên mở diệu tâm
Phật Tử Tăng Ni đều kính ngưỡng 
Huyền Không Sơn Thượng rạng chơn âm...!

California, 14-04-2020


Pháp Vũ Đường
Mai Quang

Mạch mệnh  Sơn Phương * vô đẳng luân,
Pháp đường an trụ giữa phù vân
Cửa không gió thấm mưa buông ngã
Cảnh sắc mây đừa nắng rụng sân
Chỉ cái “đang là” khai trí tuệ
Nhập dòng “vô trụ” nở thiền tâm
Hoát nhiên trăng vỡ òa vô sắc
Triều hải tinh tuyền lộng sóng âm.


* Triều Sơn Phương


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp