Xướng:

Phong Lan
MĐ Triều Tâm Ảnh

n sĩ chi hoa? Vương giả hoa?
Thuở xưa quê quán chốn yên hà
Sắc hương thanh nhã bao người mến
Cốt cách kiêu kỳ ít kẻ ưa
Uống móc ăn sương y nết cũ
Gìn vàng giữ ngọc vẫn nòi xưa
Hồng trần lỡ đọa thì không tiếc
Chỉ tiếc tri âm ít ỏi là!
 

Họa:
Phong Lan
Nam Kha
 
Vờn gió uống trăng nụ nở hoa,
Giọt sương lóng lánh ngóng thiên hà
Ẩn mình cánh mảnh hồn bay bổng
Rũ bụi cành trơ chuyện ghét ưa
Tri kỷ u hoài miền ký vãng
Sắc hương đậm nhạt nét ngày xưa
Một màu trắng muốt lung linh sáng
Lỡ đọa trần ai ..nhớ ..nhớ ..là.
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp