Xướng:
 

Quỳnh…!

Nguyễn Gia Khanh

 

Đọc xuôi:


 Song cài bóng nguyệt khiến quỳnh mơ
Cảnh với tình sao khó hững hờ
Lòng dậy sóng yêu nà nuột dáng
Bút hòa hương mộng dạt dào thơ
Hong vàng ánh ngọc trăng sờ sững
Xõa trắng chùm huê cánh thẫn thờ
Phòng thoảng khẽ đưa hoài tỏa ngát
Trong ngần sắc tục… khách hồn trơ.
 

Đọc ngược:
 

Trơ hồn khách tục… sắc ngần trong
Ngát tỏa hoài đưa khẽ thoảng phòng
Thờ thẫn cánh huê chùm trắng xõa
Sững sờ trăng ngọc ánh vàng hong
Thơ dào dạt mộng hương hòa bút
Dáng nuột nà yêu sóng dậy lòng
Hờ hững khó sao tình với cảnh
Mơ quỳnh khiến nguyệt bóng cài song.

Họa:

 

Cảnh Khuya

Trúc Nguyên

 

Đọc xuôi:

 

Song ngoài nguyệt hiện ánh sương mơ,

Cảnh tịnh vườn im sóng nhịp hờ

Lòng nguyện tâm hương hoà diệu pháp

Bút nguyền câu chữ đượm huyền thơ

Hong tay ấm nghĩa tròn thi diễn

Nghiệm lý nồng ân vẹn đạo thờ

Phòng tỏa trầm thơm xông phúc hạnh

Trong lòng nhẹ khỏe, lắng niềm trơ.

 

Đọc ngược:

 

Trơ niềm lắng, khỏe nhẹ lòng trong,

Hạnh phúc xông thơm, trầm tỏa phòng

Thờ đạo, vẹn ân, nồng lý nghiệm

Diễn thi, tròn nghĩa, ấm tay hong

Thơ huyền đượm chữ câu nguyền bút

Pháp diệu hoà hương tâm nguyện lòng

Hờ nhịp sóng, im vườn tịnh cảnh

Mơ sương, ánh hiện nguyệt ngoài song.

 

California, 16-08-2019

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp