Xướng: 

Tạ Lỗi Cuối Năm
Lê Đăng Mành


Xin trình Thi Hữu những ngày qua
Bởi bệnh nên vần xướng họa thưa
Đã trở về nơi nghiên bút cũ
Và mong tới chỗ mái nhà xưa
Trầm kha mấy bữa nhìn xa ngái
Đau đớn vài hôm thấy cũng vừa
Năm mới đang chờ Xuân trước ngõ
Nguyện xin sám hối đón giao thừa

Họa:

Không Đề
Thích Tín Thuận

Chẳng bận tâm gì chuyện đã qua
Tu thì phải tập khéo rằng thưa
Làm cho nghiệp xấu từ đây rã
Khiến dậy căn lành ở chốn xưa
Sáng kệ chiều kinh lòng tựa cũng
Hoàng hoa thuý trúc cảnh như vừa
Vô thường tánh sẵn từ duyên khởi
Nghĩ đến nhiều khi cảm thấy thừa.../.
24.12.2019

 

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp