Xướng:

Ta Mắc Thỉnh Chuông
H.Q

 

Khéo ghẹo thầy Tăng hoạ đánh cờ

Cười xoà: Ta bận chuyện thiền cơ

Chày kình sáng nện u u tịch

Mõ cá chiều khua lốc cốc lơ

Mấy cử bồ đoàn đăng bỉ-ngạn

Đôi phen mật chú đáo không- bờ

Đao binh vầy cuộc ư? -Ta ứ

Khéo ghẹo thầy Tăng hoạ đánh cờ

 

Hoạ:
 

Học Đạo
Trúc Nguyên

 

Bần tăng học đạo, chẳng ham cờ,

Chí để thiền na, dưỡng thiện cơ.

Vọng tưởng lăng xăng, nên gạn lọc,

Chân tâm hiển hiện, gắng đừng lơ!

Những mong: Tinh Tấn-quay về cội,

Thầm niệm: Từ Bi-bước tới bờ.

Nấu sử sôi kinh vun gốc tuệ,

Bần tăng học đạo, chẳng ham cờ!

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp