Xướng:
 

Tiếng Buồn Trong Sương Đêm
Thạch Hãn

 

Thuận :
 

Ngàn mây rụng trắng rã ngang đèo
Sóng lửng lơ thuyền đỗ bến neo
Tan nát giọng hò em trỗi nhịp
Trở trăn lời hát chị buông chèo
Tràn sương phố cũ ngày hiu hắt
Ngập lũ quê buồn cảnh nhóc nheo
Than thở mẹ ngồi đau hận nuốt
Tàn thu gió đẩy lá bay vèo ...

 

Nghịch :
 

Vèo bay lá đẩy gió thu tàn
Nuốt hận đau ngồi mẹ thở than
Nheo nhóc cảnh buồn quê lũ ngập
Hắt hiu ngày cũ phố sương tràn
Chèo buông chị hát lời trăn trở
Nhịp trỗi em hò giọng nát tan
Neo bến đỗ thuyền lơ lửng sóng
Đèo ngang rã trắng rụng mây ngàn ./.

LCT 02/09/2019
 

Họa:


Tàn Tạ
Nguyễn Gia Khanh


Thuận:
 

Ngàn dặm khuất ai bóng nhuộm đèo
Mịt mù sông vắng cảnh bờ neo
Tan mơ giấc cũ ngày rời bước
Vỡ mộng thuyền xưa bến bỏ chèo
Tràn lệ kiếp trai đời mệt mỏi
Bủa tình manh áo nếp nhăn nheo
Than cùng phận tủi thêm ngần ngại
Tàn tạ mãi thôi đổ cái : vèo!

 

Nghịch:
 

Vèo cái đổ thôi mãi tạ tàn
Ngại ngần thêm tủi phận cùng than
Nheo nhăn nếp áo manh tình bủa
Mỏi mệt đời trai kiếp lệ tràn
Chèo bỏ bến xưa thuyền mộng vỡ
Bước rời ngày cũ giấc mơ tan
Neo bờ cảnh vắng sông mù mịt
Đèo nhuộm bóng ai khuất dặm ngàn.

 

Hồi họa:
 

Bến Thu
Thạch Hãn

 

Thuận :
 

Ngàn thu bóng đổ lá rơi đèo
Lở núi quanh bờ cặp đá neo
Tan nắng giọt chiều rơi trước ngõ
Rụng mây làn sóng rã đuôi chèo
Tràn quê nước lũ buồn mi khép
Ngập biển sương mù lạnh mí nheo
Than vãn tiếng dài đêm gió thoảng
Tàn trăng bến cuộn khói đưa vèo ...

 

Nghịch :
 

Vèo đưa khói cuộn bến trăng tàn
Thoảng gió đêm dài tiếng vãn than
Nheo mí lạnh mù sương biển ngập
Khép mi buồn lũ nước quê tràn
Chèo đuôi rã sóng làn mây rụng
Ngõ trước rơi chiều giọt nắng tan
Neo đá cặp bờ quanh núi lở
Đèo rơi lá đổ bóng thu ngàn ./.

LCT 02/09/2019
 

Đồng họa:
 

Kiếp Tàn
Thái Chung

 

Thuận:
 

Ngàn nhớ bến xưa thuở vượt đèo
Nẫu chiều lam khói thả hồn neo
Tan lòng nát dạ xa rời mộng
Dậy sóng vầy sông đảo khuấy chèo
Tràn ngập tửu cay châu cạn lắng
Tủi sầu thơ xót mắt thầm nheo
Than hoài phận hẩm thêm nhàu trí
Tàn kiếp rủi may tựa chớp vèo.

 

Nghịch:
 

Vèo chớp tựa may rủi kiếp tàn
Trí nhàu thêm hẩm phận hoài than
Nheo thầm mắt xót thơ sầu tủi
Lắng cạn châu cay tửu ngập tràn
Chèo khuấy đảo sông vầy sóng dậy
Mộng rời xa dạ nát lòng tan
Neo hồn thả khói lam chiều nẫu
Đèo vượt thuở xưa bến nhớ ngàn.

0248 TC, 02/9/2019

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp