Xướng: 

Tết Đến Tết Đi
Vinh Hồ


Mới đầu tháng chạp đã thi đua
Kẻ quá sang người khổ mút mùa
Kẻ của xếp hàng tràn cổng trước
Người tay lần gắp vớ rào thưa
Kẻ no thừa mứa cung thiên xứng
Người đói nhăn răng mái gió lùa
Tết đến khoe giàu sang phú quý
Tết đi quên kẻ đứng trong mưa

Họa:

Bóng Sau Mưa
Nam Kha


Lãng quên trần thế chuyện tranh đua
Như hạt bụi quay quắt chuyễn mùa
Lạc mộng bâng khuâng miền cỏ úa
Níu chân bứt rứt mắt rèm thưa
Tròn vai du tử hồn mê mỏi
Ngút cánh hồng nhan sóng vỗ lùa
Tết đến xuân đi nào có biết
Hồn nhiên nhẹ nhõm bóng sau mưa.

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp