Xướng:
 
Than Thân Già Bệnh
Mai Quang (Kim Lão Tà)
 
Mới chỉ hai năm trước chẳng già.
“Hoát nhiên đại ngộ” thấy mình “tra”
Văn thơ đứt chớn không nghe ngóng
Trang chủ thương tâm cứ giục nà
Lỗi nhịp tang tình tim muốn nghỉ
Lên xe xục xịch thở nào ra
“Tử qui, Sinh ký” câu đời nhắc
Than vãn thay người, chớ sợ ha?! 

Họa: 

" Bình Tâm Dược "
-Trấn an bịnh nhân Kim Lão Tà-
(Hoán Vận, nhị Tập danh)
  Hý Phàm (Tịnh Viên)

 
Minh Mạng(1) chiêu vào: ái nỏ tra(2)
"Hoát nhiên" chi, oán củ sâm già
Tráng dương, kỷ tử ba phân vậy
Sinh máu, hoàng kỳ tám chén ha ?
Thạch nhũ nàng sao cầu chậm ráo
Đương quy thầy sắc chấp nhanh ra
Thung dung thẩm thấu mai xong bịnh,
Lão "nối đời liên nhục",(3) rứa nà !
 
------

(1) Minh Mạng Thang: bài thuốc bổ.
(2) "ái nỏ tra": yêu không chán ("trẻ mãi không già").
(3) Nguyên là: "nối đời chơi tiếp" (chữ của Song Nguyên).
•Nhị Tâp danh:
-Tập danh 1: Dược liệu
Minh Mạng, Sâm, Kỷ Tử, Hoàng Kỳ,
Thạcn Nhũ, Dương Quy, Thung Dung, Liên Nhục
-Tập danh 2: Bát Khổ của đời người
Ái, Oán, Tử, Sinh,
Cầu, Chấp, Bịnh, Lão.

 
 Hồi họa:
 
Cám Ơn Thầy Thuốc PHÀM HÝ
Mai Quang (Kim Lão Tà)

 
Cám ơn Phàm Hý đã kê toa,
Hổ trợ  Kim tôi chậm cái già
Thạch nhũ giả chày chừng nát bét
Đương qui kéo cổ mới lò ra!
Đã nghe mát mát bầu nhân dục
Còn thấy tăn tăn khứa mặn mà
Dám hỏi thầy là “Tâm lý sĩ” (Psychology PhD.)
Lộn làng y thuật lúc nào đa?
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp