Xướng: 
 
Than Thân Già Bệnh
Mai Quang (Kim Lão Tà)
 
Mới chỉ hai năm trước chẳng già.
“Hoát nhiên đại ngộ” thấy mình “tra”
Văn thơ đứt chớn nào nghe ngóng
Trang chủ thương tâm cứ giục nà
Lỗi nhịp tang tình tim muốn nghỉ
Lên xe xục xịch thở nào ra
“Tử qui, Sinh ký” câu đời nhắc
Than vãn thay người, chớ sợ ha?!

Họa: 

 
Vấn An
Bửu Tùng
 
Hồ nghi cảm mạo khiến kêu già!
Sức lực ngon lành bảo ngộ tra?
Nữ sĩ đăng bài thơ tuyệt lắm
Thi nhân hợp bút trớn trơn nà
Khi tim lảng nhịp làm reo đếm
Lúc gió vô mình cạo bắt ra
Nắng rọi hình trông còn trẻ chán
Than hoài vợ giận nhéo à ha!
 
4/3/2019

Hồi họa: 

Cảm Hồi Thi Hữu Bửu Tùng
Mai Quang (Kim Laoc tà)

 
Cám ơn thi hữu Bửu Tùng đa!
Đã vấn “an chi lão giả” (1) già
Ảnh tải mấy năm đương độ trẻ
Lời than ở lúc hiện thời  tra
“Hoát nhiên” chọc nách xiên  Thiên hạ
“Đại ngộ” cù mông đích (2) Lão tà
Kiểm lại cuộc đời mình trớt hướt
Làn chàn rót láng cái xuân hoa!


(1)          “Lão giả an chi”: Đọc ngược và lái: Giả lão y chang.
(2)           Đích thị, chính (mình)

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp