Bài Xướng:
 
THẰNG BÙ NHÌN
HT. Thích Chơn Điền
 
Gậy gộc làm chi ông hỡi ông
Mà trơ như đá, lạnh như đồng
Sâu bò tới nách đà hay chửa
Đỉa rúc trong mình có biết không
Mượn giữ ruộng vườn thêm thất bại
Nhờ coi chim chuột chỉ hoài công
Khai quang điểm nhãn hao thần lực
Đốt khói, liệng thì bẩn núi sông.
 
Bài Hoạ 1:
 
TẾ TÁO ÔNG
 Trúc Nguyên
 
Tháng chạp hăm ba tế táo ông
Đèn hương bánh trái kết linh thông 
Nhân gian tốt xấu trình thưa hết 
Thế sự buồn vui ngẫm nghĩ không 
Thắng bại thành hư trơ cõi nước
Hơn thua được mất lạnh nhân lòng 
Thiên đình bẩm báo tham sân hại
Hỷ xả bao dung ích núi sông.
 
California, 22-11-2021
 
Bài Hoạ 2:
 
HOẠI DIỆT TỒN SINH
Minh Đạo
 
Tham cầu chẳng dứt khổ mình ông,
Hoại diệt tồn sinh rõ vốn đồng.
Đại trí an thiền luôn chỉ rỗng,
Người phàm giải đãi vẫn hoài không.
Tâm mờ định kiến càng tan lực,
Tánh lặng nương về phải dụng công.
Thấy biết xưa nay đều trước ngõ…
Bao thời hiểu vậy hướng hừng đông…
 
23/11/2021
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp