Xướng: 
 

Thu Gợi
Nguyễn Gia Khanh

 

Thu gợi sắc vàng nắng thả tơ
Đợi ai thềm tím phủ rêu mờ
Mù sương thoảng bóng lùa tơi tả
Trắng bụi vương chiều dõi ngẩn ngơ
Du lãng khách đò bên chuyến lạc
Tiễn đưa mùa hạ cuối đêm chờ
Dù cho nhớ phượng màu phai úa
Ru nhạc sáo diều gửi mộng mơ.

Đọc ngược:

Mơ mộng gửi diều sáo nhạc ru
Úa phai màu phượng nhớ cho dù...
Chờ đêm cuối hạ mùa đưa tiễn
Lạc chuyến bên đò khách lãng du
Ngơ ngẩn dõi chiều vương bụi trắng
Tả tơi lùa bóng thoảng sương mù
Mờ rêu phủ tím thềm ai đợi
Tơ thả nắng vàng sắc gợi thu.

Họa:

Thu Cảm
Thạch Hãn

Thu sầu gió lạnh bến choàng tơ
Hẻm vắng người đi lối mịt mờ
Mù quyện khói giăng buồn mộng rã
Bụi vùi sương đọng lắng hồn ngơ
Du sơn khách lữ chân quàng đợi
Dạo thuỷ thiền sư khoác áo chờ
Dù cuộn bóng mây trùm biển trắng
Ru hời tiếng mẹ với chiều mơ...

Đọc ngược:

Mơ chiều với mẹ tiếng hời ru
Trắng biển trùm mây bóng cuộn dù...
Chờ khoác áo sư thiền thủy dạo
Đợi quàng chân lữ khách sơn du
Ngơ hồn lắng đọng sương vùi bụi 
Rã mộng buồn giăng khói quyện mù
Mờ mịt lối đi người vắng hẻm
Tơ choàng bến lạnh gió sầu thu.

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp