Xướng:

Thư Gởi Tèo
( Cám ơn bạn T. tặng quà) 
Mai Quang


Cám ơn bạn trẻ gởi cho quà,
Nặng nghĩa đồng thời nặng gói đa!
Chua ngọt  thanh tao Nam Việt quất*
Xanh thơm hậu hỹ Cả Na trà**
Ở đó chứa chan tình cụ cử***
Nơi đây ươn ướt lệ anh già
Sống chết vô thường ai rõ lúc
Lòng này báo đáp, lấy chi a?
 
*Dried Cranberries
** Canada Green Tea
*** Cụ cử T. Viên.
 
• Họa:

Sá Chi Mà

Tịnh Viên


Tình mọn thiêng liêng hoá thức quà
Tâm thành một chút thiểu thành đa
Hải vị, sơn hào đâu thắm rượu
Nghĩa sâu, tình cả mới xanh trà
Ở nớ già gì, nom Cậu trẻ
Nơi ni trẻ chán, tiếng: Đồ già
Ứ, chứ đâu màn niềm báo, đáp
Lời An Tiêm trước đúng chăng a ?(*)
Giữa "Bậu" và "Qua" chớ nệ hà,
Chỉ là Bác-Cháu sá chi mà.
 
(*) Điển tích Mai An Tiêm: "của biếu là của lo, của cho là của nợ". Chính vì câu nói ni mà bị đầy ra... Côn Đảo. Nhờ rứa mà ta mới có Dưa Hấu ăn ngày nay. 
• TV bắt chướt Hoà Thượng Thích Tâm Ấn và ông Phạm Liệu (thân phụ nhà thơ Phạm Hầu) làm Nhị Niêm 9 câu nhưng tự nhiên ở đâu lại "bồi" thêm ra câu thứ 10.
Đồ Viên
 
 
Họa:

Phúc Đáp Thư Tèo

Mai Quang
 
Điền vô thập cú khó chi mà!
Tèo hỉ! ai là "Bậu" của "Qua" (Hoa?)
Đành rằng biếu chẳng mong hồi đáp
Đâu lẽ nhận rồi lại nín a ?
Vật chất có khi không trọng lắm
Cảm tình dường ấy dễ khinh (=nhẹ) na?
Đưa tay bụm kín càn khôn lại
Xoạc cẳng buông thòng vũ trụ ra
Mượn thơ bày biện câu thanh trược
Cù lét nhau chơi bật tiếng "khà"!
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp