Xướng: 
 

Thu Sang
Nguyễn Gia Khanh
(Thuận nghịch độc)

 

Ngân đàn tiếng vọng lúc chiều dang
Rót khúc sầu nghe đã hạ tàn
Ngần ngại dáng ai nhìn nắng rụng
Chứa chan tình bạn ngóng sương loang
Chân rời chốn mộng hồn giăng tím
Ráng bủa trời quê núi nhuộm vàng
Dần vắng bóng ve mùa tiễn biệt
Sân đầy lá úa sắc thu sang.

 

Đọc nghịch:
 

Sang thu sắc úa lá đầy sân
Biệt tiễn mùa ve bóng vắng dần
Vàng nhuộm núi quê trời bủa ráng
Tím giăng hồn mộng chốn rời chân
Loang sương ngóng bạn tình chan chứa
Rụng nắng nhìn ai dáng ngại ngần
Tàn hạ đã nghe sầu khúc rót
Dang chiều lúc vọng tiếng đàn ngân.Họa: 

Ký Gửi 
Nam Kha
(Thuận nghịch độc)Ngân vọng khúc sầu ve dở dang
Rớt buồn mê mải bước đêm tàn
Ngần ru trĩu bóng mây hồng thấm
Buốt lạnh pha màu sắc đỏ loang
Chân ủ ê mòn ngày tháng mỏi
Dáng mong manh rối lá thu vàng
Dần phai tiếc nuối mùa giao cảm
Sân ẩm lệ buồn nắng gửi sang

Đọc nghịch:

Sang gửi nắng buồn lệ ẩm sân
Cảm giao mùa nuối tiếc phai dần
Vàng thu lá rối manh mong dáng
Mỏi tháng ngày mòn ê ủ chân
Loang đỏ sắc màu pha lạnh buốt
Thấm hồng mây. bóng trĩu ru ngần
Tàn đêm bước mải mê. buồn rớt
Dang dở ve sầu khúc...vọng ngân.


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp