Xướng:
 
TRĂNG MỘNG
Nguyễn Gia Khanh
 
Đêm tàn ủ mộng gửi cùng ai
Cửa trước lồng trăng tỏa các đài
Mềm dáng liễu xinh càng ngắm bậu
Ướt chiều mưa lạnh vẫn kề vai
Thêm sầu ngóng hạ sen hồ thoảng
Lại nhớ về em thuở bím cài
Thềm động gót tiên dường nhẹ bước
Êm lòng dỗ nguyệt bóng nào phai.
 
Đọc ngược:
 
Phai nào bóng nguyệt dỗ lòng êm
Bước nhẹ dường tiên gót động thềm
Cài bím thuở em về nhớ lại
Thoảng hồ sen hạ ngóng sầu thêm
Vai kề vẫn lạnh mưa chiều ướt
Bậu ngắm càng xinh liễu dáng mềm
Đài các tỏa trăng lồng trước cửa
Ai cùng gửi mộng ủ tàn đêm.
 
Họa:
 
ĐÀI TRANG TỨC CẢNH
Thái Chung
 
Đêm vắng vọng đàn bậu ngóng ai
Phấn son hờn kẻ chán trang đài
Mềm môi đắng dạ buồn vơi sắc
Đẫm lệ hoen lòng ảo tựa vai
Thêm xót cảnh chờ khuya bóng lặn
Lại khơi tình khép cửa then cài
Thềm vương vấn nỗi sầu duyên hẩm
Êm ái thuở nồng đắm mộng phai.
 
Đọc ngược:
 
Phai mộng đắm nồng thuở ái êm
Hẩm duyên sầu nỗi vấn vương thềm
Cài then cửa khép tình khơi lại
Lặn bóng khuya chờ cảnh xót thêm
Vai tựa ảo lòng hoen lệ đẫm
Sắc vơi buồn dạ đắng môi mềm
Đài trang chán kẻ hờn son phấn
Ai ngóng bậu đàn vọng vắng đêm.
0677 H,02/5/2021
 
 
BÓNG LIÊU TRAI
Nguyễn Thế An
 
Đêm vọng tiếng đàn khẽ thức ai
Ngát hương quỳnh nở muốt hoa đài
Mềm trăng tỏa mộng vầng in nước
Lặng cảnh dâng tình sóng ngả vai
Thêm ước tuổi đời xanh thắm lại
Để thương màu kẹp sáng tươi cài
Thềm lưu luyến giữ hồ tiên tửu
Êm ruổi gót hồng bóng lạt phai…
 
Đọc ngược:
 
Phai lạt bóng hồng gót ruổi êm
Tửu tiên hồ giữ, luyến lưu thềm
Cài tươi sáng kẹp màu thương để
Lại thắm xanh đời tuổi ước thêm
Vai ngả sóng tình dâng cảnh lặng
Nước in vầng mộng tỏa trăng mềm
Đài hoa muốt nở quỳnh hương ngát
Ai thức khẽ đàn tiếng vọng đêm.
 
(Bàng nữu...)
 
GIỌT LỆ THẦM
Thạch Hãn
 
Đêm gối lệ thầm mộng nhớ ai
Vắng xa người cũ dáng trang đài
Mềm thân liễu yếu già đơn cảnh
Nhũn bóng trăng gầy mẹ lạnh vai
Thêm nhóm lửa lòng nên kết tóc
Lại gom tình ý đổi trâm cài
Thềm rơi đọng khói mờ che cửa
Êm sóng vọng bờ biển nắng phai ...
 
Nghịch:
 
Phai nắng biển bờ vọng sóng êm
Cửa che mờ khói đọng rơi thềm
Cài trâm đổi ý tình gom lại
Tóc kết nên lòng lửa nhóm thêm
Vai lạnh mẹ gầy trăng bóng nhũn
Cảnh đơn già yếu liễu thân mềm
Đài trang dáng cũ người xa vắng
Ai nhớ mộng thầm lệ gối đêm ./.
LCT O2/O5/2O21
 
 
DÁNG CHIỀU
Mộng Hoài Nhân
 
Đêm sáng trăng hiền bạn ngóng ai.
Tỏa hương thềm mộng dáng trang đài
Mềm tay trước cửa gương soi bóng
Thắm liễu bên hè gió tạt vai
Thêm lạnh buốt đời sương hạt rớt
Để buồn thơm lọn tóc trâm cài
Thềm xuân gác phượng mây xa khuất.
Êm dịu dáng chiều ngõ nắng phai
 
Nghịch:
 
Phai nắng ngõ chiều dáng dịu êm
Khuất xa mây phượng gác xuân thềm
Cài trâm tóc lọn thơm buồn để.
Rớt hạt sương đời buốt lạnh thêm.
Vai tạt gió hè bên liễu thắm
Bóng soi gương cửa trước ,tay mềm
Đài trang dáng mộng thềm hương tỏa
Ai ngóng bạn hiền trăng sáng đêm.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp