Xướng: 
 
Trăng Ở Cõi Người
CaDao


Ngàn đời trăng vẫn tỏa làn gương,
Xuống cõi mơ trăng ánh tịch thường
Có kẻ rao trăng xuyên nhánh liễu (1)
Lại người trầm thủy bắt trăng sương (2)
Khoang Không thuyền chở trăng tràn bến (3)
Vườn Thúy trăng thề thiên nhất phương! (4)
Trên đỉnh cô phong trăng lặng lẽ
Kìa trăng vàng óng giấc miên trường.


Ghi chú:
(1) Hàn mặc Tử
(2) Lý Bạch
(3) Tải Nguyệt Minh Qui/Thiền Sư Đức Thành
(4) Kim- Kiều. Truyện Kiều/ Nguyễn Du
 

Họa:
 
Trăng
Nam Kha


Đồng cỏ tắm trăng trải thảm gương,
Lạc hồn trăng níu khách vô thường
Hoang mê trăng vỡ miền du mộng
Mệt lã bước vờn trăng đẫm sương
Khi trở về miền trăng tiểu phố
Lúc trầm hôn ánh trăng xa phương
Trói tình tựa gốc khều trăng úa
Nương gió trăng ru giấc viễn trường.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp