Xướng:

Trì Tâm

(Quý tặng Mặc Phương Tử)
Kha Tiệm Ly

 

Quần sinh tứ khổ mãi lê thê
Phật Pháp hoằng dương một hướng về.
Khoác áo Như Lai lìa bến tục,
Căng buồm Bát Nhã độ sông mê
Đã không mở dạ trò xưng tụng
Đâu dễ đắng lòng tiếng ngạo chê!
Vạn nẻo Tây Phương chung dặm mỏi
Trì tâm vững chí vượt trăm bề.


Họa:


Sanh Tử Hề!
Mặc Phương Tử

 

Sanh tử hề, lạc tử thê!
Nên chi phương mộng… có phương về
Vỡ hồn lệ cũ nghe sương rụng
Viên nguyệt dòng xưa tỏ bến mê.
Đã biết dòng đời tuồng ảo hóa,
Mới hay thế sự chuyện khen chê!
Bên trời mây khỏa màu nhân ảnh
Lòng khỏa màu xuân giữa bộn bề.


 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp