Bài Xướng:

TƯƠNG GIAO
              Mặc Phương Tử
    
Muôn dặm quan hà, muôn dặm say
 Ruổi dong cho hết cuộc chơi nầy.  
Hắt hiu gió sớm tình hoa cỏ  
Man mác hương chiều mộng nước mây.  
Sương khói chưa tan màu lữ thứ
Đỉnh chung còn đọng dấu chương đài.  
Hẹn nhau trên bước đời phiêu bạt  
Hoa bút thời gian vẫn nở đầy.


Bài Họa:


Y Đề
       Kha Tiệm Ly

Rượu chửa tàn sao biết tỉnh say?
Từ xưa trong cõi thế gian nầy.
Đỉnh chung gắp miếng vinh liền nhục,
Danh lợi chơi trò nước hóa mây!
Chớ lúc gặp thời vênh váo mặt,
Mà khi trở gió tả tơi đài.
Dù đường sinh tử còn gang tấc,
Nhưng cái lòng tham cứ nhét đầy!

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp