XƯỚNG:
 
TƯỞNG NIỆM NGÀY
PHẬT THÀNH ĐẠO
Trúc Nguyên

Bốn chín ngày đêm nhập định thiền
Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng
Thân tâm khế hợp điều hơi thở
Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng
Mẫn khai đạo lực giải tan phiền
Sao mai một sớm ngời soi chiếu
Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.

Đạo huyền tuyên thuyết khắp nơi nơi
Trải rộng bi tâm đến mọi loài
Hoá độ sinh linh lìa nẻo khổ
Truyền trao bảo tạng chiếu trùng khơi
Mang niềm hỷ lạc gieo trăm ngả
Chuyển ánh quang minh diễn vạn lời
Thắp sáng tâm nguyền khai giác lộ
Trời người kính ngưỡng hướng lòng soi...!

California, 15-01-2021

 
HOẠ:

CẢM NIỆM NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO
Thích Như Giải

Sổ tức bình tâm nhập tĩnh thiền
Bồ đề thọ hạ tại rừng thiêng
Chim ca thánh nhạc lòng hoan sướng
Trời rải hoa tươi ý sạch phiền
Ngũ ấm tịnh thông thành đại trí
Sao mai ló dạng rõ mầu _huyền
Ca Tỳ từ đó khai nguồn pháp
Lục đạo muôn đời kết thiện duyên

Thiện duyên mãi kết khắp nơi nơi
Lục đạo từ nay ý tỏ ngời
Bát chánh thường huân tâm hết tối
Tứ cần nhiếp quán ý rạng ngời
Quang minh phổ chiếu tam thiên giới
Hỷ lạc mãn viên khắp đất trời
Đuốc tuệ từ nay soi vạn nẻo
U minh chuyển hóa vượt mờ khơi

Chùa Lầu-Duy Xuyên, 15-01-2021
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp