Xướng; 
 
Uống Cùng Bạn Dưới Trăng Rằm
Ngã Du Tử
 
Uống với rằm ngon thưởng ánh trăng 
Thơ ơi, mây nước giục cung Hằng 
Mùa đi chìm nổi màu nhân ảnh 
Thời đếm vui buồn tiếng thế gian 
Rượu với trăng thanh đâu kiếm khách 
Ta vì bạn quí phải thường quân? 
Ngoài tai mặc sức màu thua được 
Tấc dạ tùy duyên xuất nhập thần.

Họa:

Uống Rượu Cùng Em
Nam Kha


Sóng sánh quay cuồng vướng lưới trăng
Làm sao nốc cạn má môi Hằng?
Khi tần ngần khóc nguồn hư ảnh
Lúc mím chi cười thế tục gian
Ta đã héo tàn hồn khách lữ
Em xưa còn nhớ bóng chiêu quân
Nâng ly cứ tưởng vung gươm rỉ
Đối diện dung nhan chợt xuất thần. 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp