Xướng: 
 

Võ Vàng Bến Hạ
Nguyễn Gia Khanh

Em về ngóng hạ bến thuyền neo
Xót nỗi đầy sông trắng bọt bèo
Rèm động gió khuya thềm lả bước
Ngõ vầy sương lạnh bóng sầu gieo
Đem lòng trót ngỏ thơ dìu mộng
Trổi sóng đành cam phận rã chèo
Mèm ướt lệ rưng hồn chạnh mãi
Xem kìa cảnh cũ lối cùng theo.

 

Đọc ngược:
 

Theo cùng lối cũ cảnh kìa xem
Mãi chạnh hồn rưng lệ ướt mèm
Chèo rã phận cam đành sóng trổi
Mộng dìu thơ gửi trót lòng đem...
Gieo sầu bóng lạnh sương vầy ngõ
Bước lả thềm khuya gió động rèm
Bèo bọt trắng sông đầy nỗi xót
Neo thuyền bến hạ ngóng về em.


 HỌA:
 

Hẹn Bến Đò Chiều
Quang Lê Vũ

 

Thuận:

Em ngóng buổi Đò hẹn bến neo
Dõi kia dòng chảy nước trôi bèo
Rèm che quán đợi chờ duyên tỏ
Phận hiểu câu hòa vọng tứ gieo
Đem ảnh ngó hình xao xuyến dạ
Nhớ âm mời bạn luyến lưu chèo
Kèm nhau trọng nghĩa gìn tâm ủ
Xem đấy gọi chiều vẽ cảnh theo.

 

Nghịch:
 

Theo cảnh vẽ chiều gọi đấy xem
Ủ tâm gìn nghĩa trọng nhau kèm
Chèo lưu luyến bạn mời âm nhớ
Dạ xuyến xao hình ngó ảnh đem
Gieo tứ vọng hòa câu hiểu phận
Tỏ duyên chờ đợi quán che rèm
Bèo trôi nước chảy dòng kia dõi
Neo bến hẹn đò buổi ngóng em.

***

Níu Mộng
Thạch Hãn

 

Thuận :

Em níu mộng chiều bỏ bến neo
Xót xa đời úa cảnh rêu bèo
Rèm bung tối hận tình manh thả
Cửa khép đêm hờn nợ mối gieo
Đem chẳng nhớ rồi duyên lỡ phận
Đến không còn nữa sóng lơi chèo
Mèm môi lệ ướt buồn chăn gối
Xem xét lại lòng thử sát theo.

 

Nghich :

Theo sát thử lòng lại xét xem
Gối chăn buồn ướt lệ môi mèm
Chèo lơi sóng nữa còn không đến
Phận lỡ duyên rồi nhớ chẳng đem
Gieo mối nợ hờn đêm khép cửa
Thả manh tình hận tối bung rèm
Bèo rêu cảnh úa đời xa xót
Neo bến bỏ chiều mộng níu em ./.

 

Mãi Ngóng Chờ Xem
Thái Chung

 

Em xót mải chờ ngóng nhổ neo
Úa duyên đời hẩm phận trôi bèo
Rèm thưa nẫu nguyệt mờ đen bủa
Ngõ vắng hoang đường sẫm tối gieo
Đem tửu chuốc tình mơ đắm mộng
Đổi xe cầu ngựa bỏ buông chèo
Mèm say dạ ngấm sầu vương vãi
Xem để giận hờn tủi bám theo.

 

Đọc ngược:

Theo bám tủi hờn giận để xem
Vãi vương sầu ngấm dạ say mèm
Chèo buông bỏ ngựa cầu xe đổi
Mộng đắm mơ tình chuốc tửu đem...
Gieo tối sẫm đường hoang vắng ngõ
Bủa đen mờ nguyệt nẫu thưa rèm
Bèo trôi phận hẩm đời duyên úa
Neo nhổ ngóng chờ mải xót em.

0460 H,17/5/2020
 

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp