Xướng:

 

Xuân Cát Tường

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

Am không, tiết ấm phún đàn hương

Cây lá xôn xao phụng cúng dường

Vẫy nét thiền thi gom tịnh thuỷ

Mở trang bối diệp ngắm trùng dương

Cảm ai mắt đục, xua mây bụi

Xót kẻ dặm mờ, vẹt khói sương

Xấu ác bẻ mầm, tiêu ghét hận

Tốt lành ươm hạt, nẩy yêu thương

Thênh thang gót tuệ, chơi cao ngạn

Phơi phới hoa tâm, dệt thiện đường

Đời đạo cân phan, vui nhật nguyệt

Người hiền, trang mới, cát tường chương!

 

Hoạ:

 

Trang Nghiêm Hạnh Nguyện

Trúc Nguyên

 

Trang nghiêm hạnh nguyện thắp nguyền hương,

Mõ nhịp chuông ngân phổ "cúng dường"

Phúng tụng kinh văn trì "tịnh thủy"

Truyền trao pháp ngữ độ phàm dương

Tầm chơn hộ chánh tan trần bụi

Khử ác bài mê phủi mộng sương

Dưỡng trí gìn tâm trừ tủi hận

Đền ân đáp nghĩa nối tình thương

Tu nhân tích đức đăng Liên ngạn

Tựa giáo nương thiền hướng Phật đường

Tĩnh lặng lòng an nhìn tuệ nguyệt

Cát tường khai mở rạng huyền chương...!

 

California, 29-12-2018

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp