Xướng:

Xuất Tái Khúc
( Chiêu Quân Mộng )
Ca Dao
 
Réo rắt hồ cầm gởi lại ai
Ải quan nhạn lạc trắng thương đài
Bốn dây rỉ máu lời ly biệt
Chín khúc tuôn dòng nỗi đắng cay
Thút thít trăng khuya sầu liễu rũ
Mơ màng vách quế giấc xuân lay
Quân vương có thấu cho lòng thiếp
Trở giấc thiền vu, mộng tưởng Ngài!?
 
 
Họa:
 
Thức Tỉnh Khách Trần Ai
Trúc Nguyên
 
Chuông chùa thức tỉnh khách trần ai,
Lắng dịu sầu đau, tưởng giác đài
Niệm niệm tinh cần lìa nỗi khổ
Thời thời gắng tấn rũ niềm cay
Kinh lòng tụng rạng soi tâm tỏ
Phật hiệu trì ngời chuyển nghiệp lay
Để kiếp trầm luân vơi dứt bớt
Khách trần hướng tựa bóng ân Ngài...!
                                
California, 30-10-2018
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp