Xướng: 
 

Đợi Chờ
Nguyễn Gia Khanh

 

Buông mành để mãi đợi chờ em
Lá xạc xào trôi nguyệt lạnh thềm
Đường lặng bước xưa đường lẻ bóng
Mộng xa người cũ mộng sầu đêm
Vương lòng giọt tủi môi tàn héo
Thấm rượu hồn say kẻ lả mềm
Buồn chuốc phận thôi đành lỗi hẹn
Buông mành để mãi đợi chờ em.


Đọc ngược:
 

Em chờ đợi mãi để mành buông
Hẹn lỗi đành thôi phận chuốc buồn
Mềm lả kẻ say hồn rượu thấm
Héo tàn môi tủi giọt lòng vương
Đêm sầu mộng cũ người xa mộng
Bóng lẻ đường xưa bước lặng đường
Thềm lạnh nguyệt trôi xào xạc lá
Em chờ đợi mãi để mành buông.

 

Họa 1:

Nhớ
Trần Tiêu Giao

 

Buông bút rũ người mãi nhớ em
Gió lay vàng nguyệt bóng loang thềm
Đường in gót lẻ đường nghiêng bước
Mắt nhạt mi hờn mắt lạnh đêm
Vương vấn chữ sầu tim thắt nghẹn
Chứa chan tình ủ dạ đau mềm
Buồn chan lệ đẫm hồn say tỉnh
Buông bút rũ người mãi nhớ em!


Đọc ngược:
 

Em nhớ mãi người rũ bút buông
Tỉnh say hồn đẫm lệ chan buồn
Mềm đau dạ ủ tình chan chứa
Nghẹn thắt tim sầu chữ vấn vương
Đêm lạnh mắt hờn mi nhạt mắt
Bước nghiêng đường lẻ gót in đường
Thềm loang bóng nguyệt vàng lay gió
Em nhớ mãi người rũ bút buông!

Họa 2:

 

Buồn
Nam Kha

 

Buông, xả, thương, sầu, quên, nhớ, em
Quắt quay hồn giọt điếm rêu thềm
Đường xa thẳm mỏi chân vờn khói
Phố lạ loang nhoà nét khắc đêm
Vương rối mây ngàn xuyên bóng lạnh
Mộng gieo sương trắng đẫm môi mềm 
Buồn hiu hắt vướng hoang mê bước
Buông xả thương sầu quên nhớ em


Đọc ngược:
 

Em, nhớ, quên, sầu, thương xả buông
Bước mê hoang vướng hắt hiu buồn
Mềm môi đẫm trắng sương gieo mộng
Lạnh bóng xuyên ngàn..mây rối vương
Đêm khắc nét nhoà loang lạ phố
Khói vờn chân mỏi thẳm xa đường
Thềm rêu điểm giọt hồn quay quắt
Em,nhớ,quên,sầu, thương xả buông


Họa 3:
 

Tiếc
Diep Pham

 

Buông nhẹ nắng chiều tiếc mãi em
Khẽ lay vàng lá rụng bên thềm
Đường hoang cỏ ngập đường thưa bóng
Áo nhuộm sương mờ áo lạnh đêm
Vương nặng nghĩa tình thơ ngọt đắm
Đậm sâu thề ước kẻ say mềm
Buồn trăng ánh nhạt hồn khô héo
Buông nhẹ nắng chiều tiếc mãi em ...


Đọc ngược:
 

Em mãi tiếc chiều nắng nhẹ buông
Héo khô hồn nhạt ánh trăng buồn
Mềm say kẻ ước thề sâu đậm
Đắm ngọt thơ tình nghĩa nặng vương
Đêm lạnh áo mờ sương nhuộm áo
Bóng thưa đường ngập cỏ hoang đường
Thềm bên rụng lá vàng lay khẽ
Em mãi tiếc chiều nắng nhẹ buông ...

06/12/2017


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp