CA DAO


Bóng Vô ThườngXõa mái huyền mây soi bến vắng
Bờ trăng lấp lánh bóng vô thường
Mi ngoan khép nhẹ mềm đêm trắng
Nhạc vọng lưng trời say tóc hương
(CD)


Niềm RiêngĐêm là niềm riêng trong lặng yên khao khát
Là giấc mơ hồng cháy lửa ấm đôi môi (CD)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao