CA DAO


Mỏi Mòn


 
Hai màu đen đỏ bày thương nhớ 
Một sắc khô khao dấu mỏi mòn
Tia nắng vô tình xuyên ngách cửa
Phòng khuê nghe ấm má ai thơm
Ca Dao
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao