CA DAO


MuộnChơi vơi khung trời muộn
Lữ khách người về đâu

(Ảnh & thơ: Mai Quang)

HỏiCố nhân ơi, nhớ những ngày xưa không...
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao