CA DAO


Nhớ
Đơn sơ chỉ vậy trong cành nhớ
Một sắc mai vàng hồn cổ thi
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao