HÒA BÌNH


Một Dòng Vô Chung



Từ đâu con nước về sông
Mà con nước chảy một dòng vô chung
(Thơ: Mai Quang)

Cõi Vô Thường



vui cùng
một chút sương sương
có chi mô!
cõi vô thường sắc-không.
(thơ Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình