HÒA BÌNH

Trăng
Lá hoa thức trắng đêm sương
Trăng trời lỗi hẹn khu vườn hoang liêu
(Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
(Thơ: Hàn Mặc Tử)
  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình