HOA MINH


Xưa



Trăng xưa rải phấn lam ngà
Biển xưa sóng vỗ xót xa nhối lòng
(Thơ: Võ Thạnh Văn)

Hoài Mong



Sóng ngầm xô dạt rêu rong
Nhớ nhung rừng đợi hoài mong biển về
(Thơ: Võ Thạnh Văn)

Mấy Cõi Phù Trầm



Sông xưa quặn chảy bờ thầm
Nước xưa mấy cõi phù trầm giọt xa
(Thơ: Võ Thạnh Văn)



 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh