LẠI DUY BẾN


Thư Pháp Việt Đảo


NGHIỆP
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
( Nguyễn Du )


NHẤT TỰ THIÊN KIM
Nhà ta coi chữ hơn vàng
Coi Tài hơn cả giầu sáng trên đời
( Nguyễn Bính )

NAM QUỐC SƠN HÀ
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
( Lý Thường Kiệt )
  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến