LẠI DUY BẾN


Thư Pháp Việt Đảo1
xem thư pháp
Giật mình
Nghe vận chữ2
Độc thiện kỳ thân
Kết ốc hoa biên
Độc phụ thư
( Nguyễn Trãi )
( có được căn nhà,
ngồi bên vườn,
đọc sách của ông cha để lại là thú vui lớn nhất ở đời )
3
Dân vi quý
Xã tắc thứ chi
Quân vi khinh
Mạnh Tử
( dân trên cả xã tắc )
  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến