LẠI DUY BẾNNén hương cắm mộ/ người xưa trở mình 

 Một con đường/ chen nhau / ngã

 Người ngồi dưới kẻ ngồi trên / chia nhau bổng lộc bỏ quên sân đình.

 
  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến