LẠI DUY BẾN 
Hành khất vun lại những ngày xanh
Người hành khất ngả mũ từng giọt ân nhânMuỗi đồng ca
Đêm dài
Nhơ rừng
Trăng đầy tràn qua cửa sổ
Bóng nhấp nhô
 

Trăng ngủ đáy hồ
Gọng vó canh trăng

  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến