LÊ ĐĂNG PHƯỚC

 
Cõi MộngĐêm qua mộng lại thật gần,
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh...ThiếuMây thiếu gió mây cũng buồn rũ rượi,
Gió thiếu mây lòng gió cũng nao nao...
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước