Lê Đăng Phước

1. Một Bầu/Ba Cõi
Một bầu trăng gió màu quê quán
Ba cõi trời mây sắc lữ bồng (MĐ..Triều Tâm Ảnh)


2. Niêm Hoa Vi Tiếu

Niêm-hoa-vi-tiếu là khi
Mùa-Xuân chạm phải Xuân-Thì 
vỡ ra (Mai Quang)  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước