LÊ ĐĂNG PHƯỚC


Xuân Về
Đông mãn Xuân về biếc nụ xanh
(Thơ: Ca Dao)
Cỏ cây trở giấc mừng mai nở,
Sỏi đá trầm luân cất tiếng cười.
(Thơ: Song Nguyên)
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước