LÊ ĐĂNG PHƯỚC

NGHIÊNG...Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn (không rõ tác giả)

NHỚ

 

Ở đâu trăng có nhớ người
Ở đây đang có một người nhớ trăng
(không rõ tác giả)

ĐỢI

 

Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lã lơ
i (H M T)


  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước