MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNHQuét Chùa
 Đêm thu cao hứng quét chùa
Bóng trăng, bóng lá chẳng chừa quét luôn
Lại còn quét cả mù sương!
Điệu ơi! Điệu hỡi vương thương chút tình
(Thơ: minh Đức Triều Tâm Ảnh
)


Ngắm Không
Trúc reo hiền giả xa về
Trầm thơm vừa lụn, trà quê nhạt rồi
Hương hoa gió giấu sau đồi
Còn trơ mái rạ ta ngồi ngắm không
(Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)Lệ Sương

Giọt sương ngủ chái thơ này
Mộng làm thi sĩ ít ngày rong chơi!
Vì nghe lá thở, hoa cười
Mãi vui ham cuộc lệ trời chẳng khô
(Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)


 

 

  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh