Ngô Đình Thêm

Tịnh Thủy-Trùng Dương
 
 
 
Vẫy nét thiền thi gom tịnh thủy
Mở trang bối diệp ngắm trùng dương (MĐ.Triều Tâm Ảnh)
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đình Thêm