SONG NGUYÊN


Bặt Lối VềBờ đêm nụ chín hương mê
Sầu đông chín bặt lối về xưa sau
(Thơ: Ca Dao)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên