SONG NGUYÊN

MẹVó ngựa chinh phu rền chiến ải
Phòng loan cô phụ ngóng chim bằng
(Thơ Ca Dao)  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên