SONGUYÊN

Ngộ Đạo Thi

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân, 
Mang hài đạp biến lũng đầu vân 
Quy lai tiếu niễm mai hoa khứu 
Xuân tại chi đầu dĩ thập phân.
(Mai Hoa Ni)

Đầy Xuân

Mai Quang (phóng dịch)

Cả ngày tìm chẳng ra xuân
Giày gai dẫm nát mấy tầng đỉnh mây
Ngang sân về thoảng hương. Cười
Đầu  cành mai rộ chào người đóa Xuân.(2)


 Xuân Nhật Tức Sự

Nhị bát giai nhân thích tú trì,
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly
Khả liên vô tận thương Xuân ý
Tận tại đình châm bất ngữ thì.
(Thiền sư Huyền Quang)

 Tức Cảnh Ngày Xuân.
 
Mai Quang (phóng dịch):
 
Tay tiên mười sáu lơi đan
Hoàng ly chuyền hót dưới giàn tử kinh
Thương vô cùng ý  xuân xanh
Dừng kim nét cuối mở thành Vô ngôn.

 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên