SONG NGUYÊN
Bươi lò nhật nguyệt xem chơi
Trong tro lạnh đã nhuyễn nhừ vô ngôn

(Thơ: Mai Quang)Chân không đạp sóng lướt qua
Tóc râu lồng lộng Đạt Ma Bồ Đề
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên